Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bastion /'bæstiən/  

 • Danh từ
  pháo đài (nghĩa đen, nghĩa bóng)
  a bastion of democrary (nghĩa bóng)
  một pháo đài của nền dân chủ

  * Các từ tương tự:
  bastioned