Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bờ dốc thoai thoải của thành lũy