Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

breastwork /'brestwɜ:k/  

  • Danh từ
    (quân sự)
    ụ phòng thủ