Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

parados /'pærədɔks/  

  • Danh từ
    (quân sự) bờ lưng (bờ cao dọc phía sau hào)