Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự bảo đảm; sự an toàn
  have the security of a guaranteed pension
  được có lương hưu bảo đảm
  biện pháp an ninh; biện pháp an toàn
  there was tight security for the Pope's visit
  đã có những biện pháp an ninh chặt chẽ trong cuộc viếng thăm của đức Giáo hoàng
  national security
  an ninh quốc gia
  security forces
  lực lượng an ninh
  a security van
  toa an toàn (để chuyên chở tiền bạc…)
  a high security prison
  nhà tù có độ an toàn cao (cho tội phạm nguy hiểm)
  vật thế chấp
  lend money on security
  cho vay tiền có thế chấp
  give something as [a] security
  thế chấp vật gì
  securities
  (số nhiều)
  giấy bảo chứng; chứng khoán; trái phiếu
  trái phiếu chính phủ

  * Các từ tương tự:
  security council, security guard, security risk