Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bánh kem xốp
  Động từ
  nói dông dài; viết dài dòng
  anh ta nói dông dài hàng giờ mà chẳng ai nghe
  Danh từ
  câu chuyện dông dài; bài viết dài dòng

  * Các từ tương tự:
  waffle-iron