Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    chuyện vớ vẩn, chuyện lăng nhăng

    * Các từ tương tự:
    twaddler