Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người hay nói lăng nhăng; người hay viết lăng nhăng