Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  hàng rào, bờ giậu
  (+ against ) biện pháp phòng ngừa
  mua vàng để phòng ngừa nạn lạm phát
  Động từ
  rào lại, quây hàng rào chung quanh
  nói loanh quanh
  answer "yesor "no" – stop hedging
  trả lời "có" hay "không", đừng loanh quanh nữa
  hedge one's bets
  ủng hộ không chỉ một bên trong một cuộc đua để tránh thua thiệt
  hedge somebody (something) about (around) [with something]
  hạn chế, giới hạn
  cuộc đời của tôi bị giới hạn bởi những quy định vụn vặt
  hedge somebody in
  hạn chế quyền tự do của ai

  * Các từ tương tự:
  hedge defense, hedge-hop, hedge-hopper, hedge-marriage, hedge-priest, hedge-school, hedge-sparrow, hedgehog, hedger