Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prevaricate /pri'værikeit/  

  • Động từ
    nói lập lờ
    tell us exactly what happened and don't prevaricate
    nói cho chúng tôi biết việc gì chính xác đã xảy ra và đừng nói lập lờ nữa