Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

verbiage /'vɜ:biidʒ/  

  • Danh từ
    (nghĩa xấu)
    sự nói dài, sự dông dài
    the speaker lost himself in verbiage
    diễn giả sa vào lối nói dông dài