Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  kẹo mềm
  Động từ
  làm quấy quá
  he had to fudge a reply because he didn't know the right
  nó đã trả lời quấy quá vì nó không biết câu trả lời đúng
  lảng tránh, tránh né
  fudge a direct question
  tránh né một câu hỏi trực diện