Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (nghĩa xấu)
  nói huyên thuyên
  hãy nghe nó nói huyên thuyên không ra đâu vào đâu cả
  nói ba láp, nói bậy bạ
  một thằng ngốc nói bậy bạ

  * Các từ tương tự:
  prater