Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người hay nói huyên thiên; người hay nói ba láp, người hay nói tầm phào