Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (+ on, about)(khẩu ngữ, thường xấu)
    nói lải nhải
    anh đang lải nhải về cái gì đấy?