Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  fend for oneself
  tự chăm lo cho mình, tự lo liệu cho cuộc sống của mình
  đã đến lúc anh rời khỏi gia đình và học cách tự lo liệu cho cuộc sống của mình
  fend something (somebody) off
  chống lại, đánh trả
  fend off a blow
  chống đỡ cú đấm, gạt được cú đấm

  * Các từ tương tự:
  fender, fender-bar, fender-beam, fender-board, fenderless