Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không thiên vị, vô tư
  an impartial judge (judgement)
  một quan tòa (một phán quyết) không thiên vị

  * Các từ tương tự:
  impartiality, impartially, impartialness