Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unbiased /'ʌn'baiəst/  

  • Tính từ
    không thành kiến
    không thiên vị

    * Các từ tương tự:
    Unbiased estimator, unbiasedly, unbiasedness