Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Ước lượng không chệch.