Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  công bằng
  the most equitable solution to the dispute
  giải pháp công bằng nhất cho cuộc tranh chấp

  * Các từ tương tự:
  equitableness