Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  sáng suốt, đúng đắn
  a judicious choicedecision
  một sự lựa chọn đúng đắn, một quyết định đúng đắn

  * Các từ tương tự:
  judiciously, judiciousness