Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unbigoted /'ʌn'baind/  

  • Tính từ
    không tin mù quáng