Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fair-minded /,feə'maindid/  

  • Tính từ
    công bằng vô tư; không thiên vị