Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

right-minded /,rait'maindid/  

 • Tính từ
  có ý kiến đúng đắn; cương trực
  all right-minded people will be surely shocked because of this outrage
  mọi người cương trực chắc là sẽ căm phẫn vì sự xúc phạm ấy

  * Các từ tương tự:
  right-mindedness