Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

right-mindedness /,rait'maindidnis/  

  • Danh từ
    tính cương trực