Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] đạo lý, [thuộc] đạo đức
  an ethical basis for education
  cơ sở đạo đức cho việc giáo dục
  hợp đạo lý
  hành vi của anh ta đã không hoàn toàn hợp đạo lý

  * Các từ tương tự:
  ethicality, ethically, ethicalness