Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dispassionate /dis'pæ∫ənət/  

 • Tính từ
  điềm tĩnh; vô tư
  a dispassionate observer
  người quan sát vô tư

  * Các từ tương tự:
  dispassionately