Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

even-tempered /'i:vən'maindid/  

  • -tempered) /'i:vən'tempəd/* tính từ
    điềm đạm, bình thản