Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unflappable /,ʌn'flæpəbl/  

  • Tính từ
    (Anh, khẩu ngữ)
    điềm tĩnh