Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

self-controlled /,selfkən'trəuld/  

  • Tính từ
    tự chủ; bình tĩnh