Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không dễ bị kích động, không dễ bị kích thích