Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unruffled /,ʌn'rʌfld/  

  • Tính từ
    điềm tĩnh, bình tĩnh
    he remained unruffled by the charges
    ông ta vẫn điềm tĩnh trước các lời buộc tội