Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  khách quan
  an objective report
  bản tường trình khách quan
  ông ta thấy khó mà khách quan khi con ông dính líu vào đấy
  objective existence (triết)
  sự tồn tại khách quan
  (ngôn ngữ học) [thuộc] bổ ngữ
  Danh từ
  mục tiêu
  Everest is the climber's  objective
  đỉnh E-vơ-rét là mục tiêu tiếp theo của nhà leo núi
  chúng ta đã giành được tất cả mục tiêu (trong chiến tranh…)
  (vật lý học) (cách viết khác objectglass, object lens)
  vật kính

  * Các từ tương tự:
  Objective function, objectively, objectiveness