Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  chăm chú
  watch with an intent look
  theo dõi với cái nhìn chăm chú
  có ý định
  nó không có ý định hại anh
  miệt mài, mải mê
  I was so intent [upon my work that I didn't notice the time
  tôi miệt mài với công việc đến mức quên cả thời gian
  Danh từ
  ý định, chủ đích
  act with criminal intent
  hành động với chủ đích phạm tội
  fire a weapon with intent to kill
  nổ súng với ý định giết người
  to all intents [and purposes]
  hầu như; thực tế là
  lời tuyên bố mới của ông ta hầu như chẳng khác gì lời tuyên bố trước

  * Các từ tương tự:
  intentiness, intention, intentional, intentionality, intentionally, intentioned, intently, intentness, -intentioned