Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intentional /in'ten∫ənl/  

 • Tính từ
  có chủ đích, cố tình, cố ý
  if I hurt your feelingsit was not intentional
  nếu tôi xúc phạm đến tình cảm của anh thì đó không phải là cố ý

  * Các từ tương tự:
  intentionality, intentionally