Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (nghĩa xấu)
  có xếp đặt; ngụy tạo
  a novel with a very contrived plot
  một cuốn tiểu thuyết có cốt truyện ngụy tạo

  * Các từ tương tự:
  contrivedly