Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  có ý định; theo ước muốn
  the intended result
  kết quả theo ước muốn
  dự định dành cho
  a book intended for children
  cuốn sách dự định dành cho trẻ em

  * Các từ tương tự:
  Intended inventory investment, intendedly