Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  để ý đến, tính đến
  we must consider the feeling of other people
  chúng ta phải tính đến tình cảm của người khác
  nhìn chăm chú, ngắm nghía
  anh ta đứng ngắm nghía bức tranh trong mấy phút
  consider somebody (something) [for (as) something]
  xem xét, cân nhắc
  chúng tôi đã xem xét cẩn thận đơn xin việc của anh, nhưng không thể có việc cho anh được
  consider somebody (something) as something
  xem như, coi như là
  we consider this [to bevery important
  chúng tôi coi việc này như là rất quan trọng
  anh ta được đánh giá cao trong công ty
  all things considered
  xem thing
  one's considered opinion
  ý kiến sau khi đã suy xét
  sau khi đã suy xét, tôi nghĩ là anh nên từ chức

  * Các từ tương tự:
  considerable, considerably, considerate, considerately, considerateness, consideration, considerer, considering