Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (chủ yếu dùng ở dạng bị động)
  tưởng rằng, thấy rằng
  người ta cứ tưởng rằng cô ta là người thắng cuộc
  I deem it necessary to help him
  tôi thấy cần phải giúp đỡ anh ta
  deem highly of
  đánh giá cao về (ai)