Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cogitate /'kɒdʒiteit/  

  • Động từ
    (+about, on)
    suy nghĩ kỹ