Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  hâm nóng và pha chế (rượu)
  rượu Bordeaux hâm nóng và pha chế
  (địa lý)
  mũi [đất] nhô ra biển
  Động từ
  mull something over
  ngẫm nghĩ, suy tính
  tôi chưa quyết định, tôi còn suy tính xem đã

  * Các từ tương tự:
  mullah, muller, mullet, mulligatawny, mulligrubs, mullion, mullioned