Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mulligatawny /,mʌligə'tɔ:ni/  

  • Danh từ
    (cũng mulligatawny soup)
    xúp cay