Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mullioned /'mʌliənd/  

  • Tính từ
    có đố (cửa sổ)