Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (tu từ) nàng thơ
  nàng thơ đã bỏ anh ta và không còn viết lách gì nữa
  the Muses
  nữ thần nghệ thuật (trong thần thoại Hy Lạp hay La Mã, gồm chín vị)
  Động từ
  (+ about; over; on; upon) ngẫm nghĩ
  chị ta ngồi ngẫm nghĩ hàng giờ
  muse upon a distant scene
  ngẫm nghĩ tới một cảnh xa ăm
  trầm ngâm nói một mình

  * Các từ tương tự:
  mused, museologist, museology, museum, museum piece