Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự nhập định, sự xuất thần
    he didn't answer when I spokehe seemed to be in a trance
    nó không trả lời khi tôi nói, nó có vẻ đang nhập định