Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  lứa, ổ (gà con, chim)
  (đùa) đàn con, lũ con
  there's Mrs Thu taking her brood for a walk
  kia là bà Thu đưa những đứa con đi dạo
  Động từ
  ấp (gà, chim)
  (+ on, over) suy nghĩ ủ ê, nghiền ngẫm
  it doesn't help to brood on your mistake
  cứ ngồi suy nghĩ ủ ê về sai lầm của mình thì có phỏng có ích gì

  * Các từ tương tự:
  brood-hen, brood-mare, brooder, broodily, broodiness, broodingly, broody