Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    gà ấp
    lò ấp trứng
    người hay suy nghĩ ủ ê