Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

offspring /'ɒfspriŋ/  /'ɔ:fspriŋ/

 • Danh từ
  (số nhiều không đổi)
  con; con cái
  she's the offspring of a scientist and a musician
  chị ta là con nhà khoa học và một nhạc sĩ
  their offspring are all very clever
  con cái họ đều rất thông minh