Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  cũ, đã dùng (quần áo, xe cộ)
  Tính từ
  used to something (doing something)
  đã quen với
  be quite used to hard word
  đã hoàn toàn quen với công việc khó nhọc

  * Các từ tương tự:
  used to