Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cast-off /'kɑ:stɒf/  

 • Tính từ
  bỏ đi, hỏng vứt đi (thường nói về đồ mặc)
  cast-off shoes
  đôi giày bỏ đi
  a cast-off lover
  người yêu bị bỏ rơi
  Danh từ
  đồ mặc phế thải
  nó bận đồ mặc của anh nó thải ra